Przetargi.pl
,,Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych stanowiących własność Gminy Sokoły”

Gmina Sokoły ogłasza przetarg

 • Adres: 18-218 Sokoły, Rynek Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 4763010 w. 328, , fax. 0-86 2194164
 • Data zamieszczenia: 2020-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokoły
  Rynek Mickiewicza 10
  18-218 Sokoły, woj. podlaskie
  tel. 0-86 4763010 w. 328, , fax. 0-86 2194164
  REGON: 45067022600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsokoly.bip.podlaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych stanowiących własność Gminy Sokoły”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 61.500 litrów do kotłowni niżej wymienionych obiektów stanowiących własność Gminy Sokoły: - Szkoła Podstawowa w Sokołach - 50.000 l. - Ośrodek Zdrowia w Sokołach - 4.500 l. - Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach - 5.000 l. - Urząd Gminy Sokoły - 2.000 l. Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych. 2. Dostarczony olej powinien posiadać następujące parametry określone w obowiązującej normie jakościowej PN-C-96024:2011 ,,Przetwory naftowe - oleje opałowe” , w tym: - gęstość w temp. 15 oC – max. 860 kg/m3, - wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg, - skład frakcyjny: do 250 oC destyluje – max. 65%(V/V), do 350 oC destyluje – min. 85 % (V/V), - lepkość kinematyczna w temp. 20 oC – max. 6,0 mm2/s, - temperatura zapłonu – min.56 oC, - temperatura płynięcia – max. –20 oC, - zawartość siarki – max. 0,10 % (m/m), - pozostałość po koksowaniu w 10% pozst. dest. – max. 0,30% (m/m) - zawartość wody – max. 200 mg/kg, - zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg, - pozostałość po spopieleniu – max. 0,01% (m/m), 3. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. 4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego i złożonym zamówieniem przez Zamawiającego. Zamówienie będzie składane telefonicznie lub mailem i będzie określać każdorazową ilość zamawianego oleju. Dostawy będą realizowane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych (przy czym 1 dzień roboczy = 24 h) od złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w dniu uzgodnionym z Zamawiającym. 5. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej w obecności upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. 6. Minimalna jednorazowa dostawa to 2.000 l. 7. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oleju opałowego Zamawiającemu, załadunek, transport oleju na miejsce przeznaczenia, rozładunek oleju. 8. Realizacja zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu na terenie Gminy Sokoły. 9. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w oparciu o zapotrzebowania Zamawiającego, określające: 1) ilość oleju, 2) miejsce dostawy i rozładunku oleju, 3) termin dostawy: nie krótszy niż zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie (Wykonawca określi w złożonej ofercie deklarowany termin dostawy oleju. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 3 dni robocze), 4) osobę upoważnioną do odbioru dostawy oleju. 10. Zamawiający składa telefonicznie lub mailowo zapotrzebowanie na olej opałowy. 11. Dostawy realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:30-15:30. 12. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 30 %. 2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 50 %. 13. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności określonej w pkt 12.1), w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. 14. Wykonawca ma obowiązek dokładnego i sumiennego rozliczania się przed Zamawiającym z ilości i jakości przywiezionego oleju. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości przywiezionego oleju, jak również do dokonania badania jakości przywiezionego oleju. 16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 17. Na dostarczony olej Zamawiającemu przysługuje roszczenie z tytułu rękojmi na okres 2 lat zgodnie z Kodeksem cywilnym. Ponadto na ten sam okres Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości. 18. Wykonawca zrealizuje sprzedaż wraz z transportem zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Informacje dodatkowe Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VII 2 2).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach