Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. w ilości szacunkowej 65 000 l.

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-061 Juchnowiec Kościelny, Czerewki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7196166, 7196756, , fax. 85 7196166 w. 33
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach
  Czerewki 1
  16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
  tel. 85 7196166, 7196756, , fax. 85 7196166 w. 33
  REGON: 13137120000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dpscz.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. w ilości szacunkowej 65 000 l.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO spełniającego wymagania określone: 1. Polską Normą PN-C-96024/2011, gatunek L1; 2. Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z 2016 poz. 2008) a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054). Minimalne wymagane parametry oferowanego oleju: - gęstość w temp. 15 st. C nie wyższa niż 860kg/m3, - lepkość kinematyczna w temp. 20 st. C nie większa niż 6,00 mm2/s, - zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m), - wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 MJ/kg, - zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg, - zawartość wody - max 200 mg/kg, - barwa - czerwona Ilość szacunkowa 65 000 l. Wykonawca zapewni dostawę jednorazową w ilości nie większej niż 7 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi objętymi zamówieniem zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2019 poz. 755 z późniejszymi zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach