Przetargi.pl
"Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek"

Gmina Piątek ogłasza przetarg

 • Adres: 99-120 Piątek, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 7221919, 7221611 , fax. 247 221 909
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piątek
  ul. Rynek 16
  99-120 Piątek, woj. łódzkie
  tel. 024 7221919, 7221611, fax. 247 221 909
  REGON: 61105856000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugpiatek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 132 500 litrów w okresie od 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. do kotłowni olejowych: a)kotłownia - Urząd Miejski w Piątku, ul. Rynek 16 b)kotłownia - ul. Szkolna 1, c)kotłownia – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie , Czerników 11 d) kotłownia – świetlicy wiejskiej w Jankowie nr 2B, Gęstość w temperaturze 150C Nie wyższa niż 0,86g/ml Temperatura zapłonu Wyższa niż 560C Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C Nie wyższa niż 6mm/s Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy o pojemności: a) 5 000 litrów b) 20 000 litrów c) 4 000 litrów d) 1 200 litrów W przypadku zamówień dla jednostek Gminy określonych w pkt a-d płatnikami faktur będą: - nabywca: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, NIP: 775-24-06-091 odbiorca: Urząd Miejski w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek - nabywca: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, NIP: 775-24-06-091 odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek - nabywca: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, NIP: 775-24-06-091, odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek, - nabywca: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, NIP: 775-24-06-091, odbiorca: Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek, - nabywca: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, NIP: 775-24-06-091, odbiorca: Świetlica wiejska w Jankowie nr 2B, 4. Określona powyżej ilość lekkiego oleju opałowego jest przewidywaną ilością szacunkową. Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu jednak nie więcej niż +/- do 20%. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej. 5. Dostarczany lekki olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2011 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z 2016 poz. 2008) a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1822). 6. Dostawa lekkiego oleju opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy lekkiego oleju opałowego będzie przekazanie przez Zamawiającego zamówienia w formie telefonicznej, faksem lub e-mailem określającego wielkość, termin i miejsce dostawy. 7. Zamówienie musi zostać realizowane w terminie maksymalnie 48 godzin od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnych z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 90, z późn. zm.). Jeżeli Zamawiający złoży Zamówienie w dowolnym tygodniu w piątek po godz. 12:00, Wykonawca może dostarczyć lekki olej opałowy w poniedziałek do godz. 12:00. 8. Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj. w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (min. 25 m). 9. Do każdej dostawy lekkiego oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej parametrów jakościowych określonych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia. Świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości powinien być w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość lekkiego oleju opałowego winna być zgodna ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej. Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony lekki olej opałowy przez Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazana świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego. 11.Wykonawca przy każdej dostawie przekaże Zamawiającemu list wydany przez jego magazyn, zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. 12.Dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 0 C. 13.Każdorazowa prawidłowa dostawa lekkiego oleju opałowego będzie potwierdzona dokumentem „WZ” (wydanie na zewnątrz) Wykonawcy zawierającym następujące informacje: • Cenę jednostkową brutto z dnia dostawy, potwierdzoną wydrukiem ze strony internetowej producenta oleju opałowego; • Temperatura przy załadunku paliwa; • Ilość litrów w temperaturze załadunku i gęstość oleju w temperaturze załadunku; • Ilość litrów oleju w temperaturze 15 0 C i jego gęstość w tej temperaturze. 14. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki rozjemczej oleju opałowego i skierowanie jej do badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych wykonawca musi odebrać wadliwy olej i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego. Zawartość siarki Nie wyższa niż 0,20% Zawartość wody Nie większa niż 200mg/kg Całkowita zawartość zanieczyszczeń Nie większa niż 24 mg/kg Wartość opałowa Nie niższa niż 42,6 MJ/kg Temperatura krzepnięcia Nie wyższa niż – 200C
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi objętymi zamówieniem zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r., poz. 755 z późniejszymi zmianami). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców przedmiotowa koncesja musi być złożona przez tego wykonawcę, który faktycznie będzie realizował część zamówienia objętą koniecznością posiadania powyższego uprawnienia. Zamawiający będzie wstępnie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia dokumentów wymienionych w § 7 pkt 1, § 9 pkt 1 i § 10 pkt 1-4, w wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów. (Art. 26 ust.2 w związku z art. 25 ust. 1)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach