Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Brójce.

Gmina Brójce ogłasza przetarg

 • Adres: 95-006 Brójce 39, -
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 295 01 11, , fax. 42 295 01 33
 • Data zamieszczenia: 2019-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brójce
  - -
  95-006 Brójce 39, woj. łódzkie
  tel. 42 295 01 11, , fax. 42 295 01 33
  REGON: 47205775000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.brojce.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Brójce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w miejsca i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego, w łącznej ilości 160.000 litrów. Dostawy będą realizowane na terenie gminy Brójce. 2) Miejsca realizacji zamówienia: a) kotłownia Urzędu Gminy Brójce (miejsce dostawy Brójce 39b), b) kotłownia OSP Kotliny (miejsce dostawy Kotliny 17b), c) kotłownia OSP Wardzyn (miejsce dostawy Wardzyn 75c), d) kotłownia OSP Wola Rakowa (miejsce dostawy Wola Rakowa ul. Główna 28), e) kotłownia OSP Pałczew (miejsce dostawy Pałczew 34), f) kotłownia OSP Stefanów (miejsce dostawy Stefanów 1d). g) kotłownia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach (miejsce dostawy Kurowice, ul. Szkolna 1). W przypadku zamówień dla jednostek Gminy określonych w pkt a-f) płatnikiem faktury będzie Gmina Brójce, a w pkt g) płatnikiem będzie Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach. 3) Dostarczane paliwo przeznaczone będzie do zasilania instalacji grzewczej w wymienionych wyżej placówkach. 4) Dostarczany olej opałowy lekki powinien posiadać parametry techniczne dopuszczające produkt do obrotu, o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2011. 5) Cena paliwa dostarczanego w okresie obowiązywania umowy jest stała. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jedynie w przypadku zmiany ceny u producenta. W takiej sytuacji wykonawca dostarczy pisemną informację o zmianie stawek ceny paliwa przed dokonaniem zakupu paliwa przez Zamawiającego. Przez cały okres trwania umowy stała jest wysokość upustu/marży zaoferowana w Formularzu oferty przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. 7) Dostawy oleju opałowego odbywać się będą przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 ℃. 8) Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było realizowane sukcesywnie przez okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania zamówionej ilości oleju opałowego w zależności, która z okoliczności nastąpi wcześniej. 10) Dostawy oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość mniejszej dostawy oleju opałowego w zależności od warunków atmosferycznych przy niezmienionym sposobie wyliczenia ceny bez konieczności wypłaty odszkodowania na rzecz dostawcy z tego tytułu. 11) Dostawa do każdego z miejsc dostawy wynosić będzie w przedziale 2000 - 8000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że: posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi i dystrybucję oleju opałowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach