Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Sławnie na okres 24 miesięcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. Polanowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 103 041 , fax. 598 103 041
 • Data zamieszczenia: 2020-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
  ul. Polanowska 43
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 598 103 041, fax. 598 103 041
  REGON: 77067103400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mpgkim.slawno.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Sławnie na okres 24 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego tj. oleju napędowego do zbiornika naziemnego o pojemności 2 500 litrów, znajdującego się na terenie Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno, dz. nr 369.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyną bezołowiową 95 i olejem napędowym ON) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyną bezołowiową 95 i olejem napędowym ON). Przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami ustawy Prawo energetyczne, lub równoważne uprawnienia obejmujące zakresem minimum paliwa będące przedmiotem danej części zamówienia, z tym że wymóg posiadania uprawnień dotyczy wszystkich wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie w wybranej części.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach