Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika mieszczącego się na terenie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Traugutta
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 225 72 92 , fax. 17 225 00 08
 • Data zamieszczenia: 2022-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  ul. Traugutta 20
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 17 225 72 92, fax. 17 225 00 08
  REGON: 18064396500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika mieszczącego się na terenie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego do zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 litrów. Zamawiający wyznacza miejsce dostawy oleju napędowego do zbiornika magazynowego mieszczącego się na terenie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut. 2. Olej napędowy ON musi spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz.1680). 3. Szacunkowa ilość dostawy oleju napędowego wynosi ok. 90 000 litrów w okresie 12 miesięcy licząc od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. 4. Dostawy miesięczne oleju napędowego wynosić będą ok. 8 000 litrów, średnia wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie ok. od 3 000 - 4 000 litrów, ale nie będzie ona większa niż 5 000 litrów, średnio co 7 - 10 dni. 5. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw oleju napędowego poprzez przepompowanie dostarczonego oleju napędowego do zbiornika na terenie siedziby Zamawiającego. Wykonawca będzie realizował dostawy oleju napędowego autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wymagania obowiązującego prawa. Pojazd, którym realizowane będą dostawy musi być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu oleju napędowego do zbiornika magazynowego 6. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w okresie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego maksymalnie w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną każdorazowo określając wielkość dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego telefonicznego powiadomienia Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii oleju napędowego. Zamawiający wymaga aby poszczególne dostawy oleju napędowego odbywały się tylko w dni robocze w godz. 7:00 - 14:00, każdorazowo w obecności pracownika Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje dostawę oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego stosowania : w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowy tzw. ON zimowy. 7. Przy każdej dostawie oleju napędowego do zbiornika, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości oleju potwierdzające spełnienie wymogów PN-EN 590 lub obowiązujące w dniu tankowania oraz list przewozowy wydany przez magazyn zawierający datę i godzinę załadunku, nr rej. cysterny dostarczającej olej napędowy oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. 8. Dostawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć olej napędowy w ilości zgodnie z otrzymanym zamówieniem i zgodnie z procedurami. 9. Rozliczenie ilości dostarczonego oleju napędowego powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na cysternie Dostawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument który określi rzeczywistą ilość dostarczonego oleju napędowego. 10. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód WZ, który Zamawiający potwierdzi oraz wydruk z drukarki. 11. Na fakturze umieszczona będzie z wydruku rzeczywista ilość dostarczonego oleju napędowego. 12. Okres rozliczeniowy - wystawianie faktur według zestawień tankowań załączonych do faktury. Podstawą do przekazania należności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. Faktury płatne będą poleceniem przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Do każdej faktury Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć wykaz zawierający następujące informacje – miejsce i data, rodzaj i ilość pobranego oleju napędowego, numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy. Szczegółowe warunki rozliczenia i płatności zostały uregulowane we wzorze Umowy który stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach