Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa odczynników do serologii wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Pszenna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4757600, 4757615 , fax. 684 757 700
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
  ul. Pszenna 2
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4757600, 4757615, fax. 684 757 700
  REGON: 97794709400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.SZPITALNAWYSPIE.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa odczynników do serologii wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą analizatora. Na przedmiot zamówienia składa się : a) Sukcesywna dostawa odczynników do analizatora serologicznego: - sukcesywna dostawa odczynników niezbędnych do wykonania badań diagnostycznych – Rozdział II Załącznik nr 1.2 do SIWZ - sukcesywna dostawa materiałów kontrolnych do kontroli jakości ww. badań diagnostycznych – Rozdział II Załącznik nr 1.2 do SIWZ - sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych, w ilościach proporcjonalnych do ilości oznaczeń dotyczących ww. badań diagnostycznych – Rozdział II Załącznik nr 1.2 do SIWZ - sukcesywna dostawa płynów myjących, w ilościach proporcjonalnych do ilości oznaczeń dotyczących ww. badań diagnostycznych – Rozdział II Załącznik nr 1.2 do SIWZ b) dzierżawa analizatora do wykonywania badań serologicznych wraz z pełną obsługą serwisową szczegółowo opisany w Rozdziale II Załącznik nr 1.1 do SIWZ 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do zamawiającego transportem Wykonawcy, zainstalowanie i oddanie do użytkowania (uruchomienie), a także przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie jego wykorzystania, jak również dostarczenie instrukcji obsługi do analizatora serologicznego w języku polskim oraz sukcesywną dostawę odczynników do zaoferowanego analizatora. 3. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r, poz. 211 z późn. zm.) Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania się przez Wykonawcę dokumentem dopuszczającym oferowany wyrób medyczny do obrotu, czyli Deklarację zgodności CE. W/w dokumenty zostaną przekazane na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. 4. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 5. Termin ważności oferowanych odczynników, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych oraz materiałów myjących nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacja, ulotką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 7. W przypadku wskazania przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej oznaczać to będzie określenie klasy produktu, będącego przedmiotem zamówienia i będzie służyć ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia prawidłowego przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 10. UWAGA! - Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert na wybrana pozycję formularza asortymentowo-cenowego. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty , które spełniają warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz spełniają określone prawem warunki bezpieczeństwa 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. - Wymaga się by Wykonawca zagwarantował dostawę transportem zorganizowanym we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko . Przed wykonaniem dostawy należy z osobą wskazaną w rozdz. VII do kontaktów uzgodnić termin tej dostawy. - Wymagany termin płatności faktury - 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury zamawiającemu, - Zaoferują stałość cen przez okres trwania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach