Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie”.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Wierzbowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178522111
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
  Wierzbowa 16
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178522111
  REGON: 00029164100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inspekcja sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiety PAKIET nr 1 Odczynniki chemiczne podstawowe , roztwory PAKIET nr 2 Podłoża mikrobiologiczne, krążki antybiogramowe PAKIET nr 3 Lateksy PAKIET nr 4 Surowice do oznaczania szczepów, sporale PAKIET nr 5 Filtry: membranowe , sterylne, bibułowe , rurki sorbentowe PAKIET nr 6 Kolumienki powinowactwa immunologicznego PAKIET nr 7 Materiały jednorazowego użytku, pomocnicze materiały laboratoryjne PAKIET nr 8 Szczepy wzorcowe 1 PAKIET nr 9 Wzorce do chromatografii, roztwory wzorcowe PAKIET nr 10 Wzorce do mykotoksyn PAKIET nr 11 Wzorce do analiz PAKIET nr 12 Odczynniki do analiz śladowych, roztwory wzorcowe do ICP PAKIET nr 13 Odczynniki i wzorce do innych specyficznych oznaczeń PAKIET nr 14 Materiały eksploatacyjne do chromatografii, odczynniki chemiczne PAKIET nr 15 Materiały diagnostyczne i pomocnicze do analiz żywności genetycznie modyfikowanej PAKIET nr 16 Zestawy diagnostyczne do analiz żywności genetycznie modyfikowanej PAKIET nr 17 Odczynniki do PCR 1 PAKIET nr 18 Odczynniki do PCR 2 PAKIET nr 19 Odczynniki do PCR 3 PAKIET nr 20 Testy immunologiczne 1 PAKIET nr 21 Testy immunologiczne 2 PAKIET nr 22 Testy immunologiczne 3 PAKIET nr 23 Testy immunologiczne 4 PAKIET nr 24 Środki dezynfekcyjne PAKIET nr 25 Rękawice lateksowe, nitrylowe PAKIET nr 26 Odczynniki do biologii molekularnej PAKIET nr 27 Testy Colilert i materiały pomocnicze PAKIET nr 28 Szczepy wzorcowe 2 PAKIET nr 29 Roztwory wzorcowe do ASA PAKIET nr 30 Testy do aparatu LisaScan PAKIET nr 31 Materiały laboratoryjne do SPE PAKIET nr 32 Tipsy, kuwety, probówki PCR PAKIET nr 33 Szkło laboratoryjne, naczynia miarowe z tworzyw sztucznych PAKIET nr 34 Drobny sprzęt laboratoryjny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: - specyfikacje techniczne oferowanych produktów - w formie papierowej (z zaznaczeniem kolejnej pozycji), - certyfikaty jakości potwierdzające jednoznacznie spełnienie wymagań Zamawiajacego w wersji polskojęzycznej w formie papierowej (z zaznaczeniem kolejnej pozycji), -karty charakterystyki produktów – Zamawiajacy żąda przy dostawie produktów w wersji polskojęzycznej w formie papierowej lub w wersji elektronicznej CD lub dostęp ( całodobowy) do wskaznej strony intrenetowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach