Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego, narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 24 00 , fax. +48 58 347 29 13
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
  ul. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego, narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego, narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. CPV - 42652000-1 ręczne narzędzia elektromechaniczne CPV - 44511000-5 narzędzia ręczne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i liczbę sztuk zawiera formularz rzeczowo-cenowy składający się z części A i części B ( Załącznik nr 2 do SIWZ ). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, to jest w liczbach podanych w formularzu rzeczowo - cenowym, a Wykonawcy w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. 4. W toku realizacji umowy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, ma prawo do zmian liczb sztuk w asortymencie zamawianych narzędzi, tzn. zwiększenia liczby danej pozycji formularza rzeczowo- cenowego (załącznika nr 2 do SIWZ) z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości umowy brutto. 5. Określone w przedmiocie zamówienia narzędzia, które dostarczy Wykonawca, muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad, dostarczane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 6. Koszty opakowań, załadunku, rozładunku, wniesienia, transportu, spedycji, ubezpieczenia, podatki oraz wszystkie pozostałe koszty związane z terminową i prawidłową realizacją zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględnia je w cenie oferty. 7.Dostawa narzędzi do siedziby Zamawiającego następować będzie partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych faksem lub pocztą elektroniczną na formularzu załącznika nr 2 do umowy, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć narzędzia najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji, do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej - dokładne miejsce dostawy będzie każdorazowo wskazane na formularzu zamówienia narzędzi (załącznik nr 2 do umowy). 9. Wykonawca realizuje dostawę po wcześniejszym (telefonicznym lub faksowym ) zgłoszeniu pracownikom Zamawiającego - każdorazowo wymienionych na formularzu zamówienia narzędzi (załączniku nr 2 do umowy) - daty i godziny dostawy. 10.Odbioru zamówionych narzędzi dostarczonych do Zamawiającego przez Wykonawcę dokonywać będą pracownicy Zamawiającego, każdorazowo wymienieni na formularzu załącznika nr 2 do umowy. 11. Potwierdzenie odbioru nastąpi poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy (załącznik nr 3 do umowy). 12. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonych narzędzi ze złożonym zamówieniem (rodzaj i ilość) narzędzia nie zostaną odebrane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy na własny koszt, zgodnie z warunkami zamówienia, w terminie 2 dni. 13. Dostawy winny być realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie narzędzia przewidziane dla danej jednostki organizacyjnej, zgodnie z poszczególnym zamówieniem, znajdą się w miejscu dostawy. Jednostki organizacyjne Zamawiającego znajdują się w Gdańsku na ulicach: Narutowicza, Wyspiańskiego, Sobieskiego, Traugutta, Siedlickiej, Al. Zwycięstwa, a Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina w Skoczkowie 9, gmina Kościerzyna 83-406 Wąglikowice. 14. W przypadku dostarczenia wyrobów wadliwych, po odebraniu dostawy protokołem zdawczo-odbiorczym, Zamawiający złoży do Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. Po upływie tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest odebrać i wymienić wadliwe narzędzia na nowe, wolne od wad na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. 15. Nazwa dostarczonych narzędzi musi być zgodna z nazwą na opakowaniu, na fakturze VAT i z nazwą w formularzu rzeczowo-cenowym. Wartość i nazwy zamówionych pozycji na fakturze muszą być takie same jak na złożonym zamówieniu. 16. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji liczony od chwili odbioru narzędzi bez zastrzeżeń. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Termin gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty za zaoferowanie dłuższego niż minimalny 12-miesięczny termin gwarancji. 17. W ramach gwarancji Wykonawca zabierze od Zamawiającego narzędzia do naprawy i po naprawieniu ich dostarczy je z powrotem do Zamawiającego w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki. 18.Zapłata należności za fakturę VAT nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wymienione na fakturze, z zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego termin zapłaty faktury obejmującej reklamowany towar, ulega wydłużeniu o okres rozpatrywania reklamacji, a w razie jej zasadności także o okres biegnący dalej do dnia dostawy towaru wolnego od wad. 19.Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 20.Faktury VAT należy wystawić na jednostki organizacyjne wskazane w zamówieniu wg poniższego wzoru: Politechnika Gdańska Nazwa jednostki organizacyjnej ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk 21. Ceny jednostkowe produktów oraz nazwy i indeksy na fakturze VAT winny być zgodne z nazwami cenami i indeksami z formularza rzeczowo cenowego ( załącznik nr 2 do SIWZ) 22. Wykonawca zobowiązany jest do: - umieszczenia na fakturze kodu weryfikacyjno identyfikującego (nr zamówienia) w celu umożliwienia automatycznej weryfikacji prawidłowości informacji cenowych z faktury VAT; - umieszczenia na fakturze numeru zamówienia publicznego ZP/45/055/D/15; - przesłania pocztą elektroniczną wersji elektronicznej każdej faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 426520001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 7 500,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem: WADIUM - sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej ZP/45/055/D/15 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt b). - e). następuje poprzez doręczenie za pokwitowaniem oryginału dokumentów w Kwesturze Politechniki Gdańskiej - I piętro Gmach Główny skrzydło B, ul. G. Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300 lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie oraz obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp, a także musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku poręczeń muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie Zamawiającego i oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. W przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu. 7. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy Pzp. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach