Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa mleka i jego przetworów wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w II półroczu 2023 roku.

MIEJSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, Kazimierza Pułaskiego 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 368 09 00
 • Data zamieszczenia: 2023-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Radomiu
  Kazimierza Pułaskiego 9
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 368 09 00
  REGON: 366727626
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuwradom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa mleka i jego przetworów wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w II półroczu 2023 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mleka i jego przetworów wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany ,,Danuty” Kijewskiej, ul. A. Struga 88, 26 – 600 Radom,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ część 1.2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia według potrzeb do siedziby Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany ,,Danuty” Kijewskiej, ul. A. Struga 88, 26 – 600 Radom, w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Dom Pomocy Społecznej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem - pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dostawy będą realizowane specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach wskazanych w ust. 5 Formularza Ofertowego część 1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości do realizacji codziennych dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku niezależnie od ilości asortymentu.3. Do pierwszej dostawy należy dostarczyć dokument dopuszczający środek transportu Wykonawcy do przewozu artykułów żywnościowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia WE NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dn. 30.04.2004 r. z późn. zm.).4. Każdorazowo do dostawy na każdą partię określonego produktu należy dostarczać „Handlowy dokument identyfikacyjny”, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1753 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem WE 853/2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. EU L139 z 30.04.2004r.).5. Wszystkie artykuły mleczarskie muszą być dostarczone bez oznak zepsucia, w stanie świeżym, wcześniej nie mrożonym. Niedopuszczalny jest zapach świadczący o nieświeżości. Ponadto przy każdej dostawie do każdego rodzaju artykułów mleczarskich muszą być dołączone etykiety z informacją w języku polskim z czytelną datą produkcji, terminie przydatności do spożycia, dodanych substancjach obcych, o posiadanych atestach PZH. Muszą się cechować pełną wartością odżywczą, smakową i odpowiednią konsystencją. 6. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Dom Pomocy Społecznej.7. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mleka i jego przetworów wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyścigowa 16, 26 – 600 Radom w okresie od dnia 01.07.2023r. do dnia 31.12.2023r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ część 2.2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia według potrzeb do siedziby Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyścigowa 16, 26 – 600 Radom, w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Dom Pomocy Społecznej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem - pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dostawy będą realizowane specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach wskazanych w ust. 5 Formularza Ofertowego część 2.Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości do realizacji codziennych dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku niezależnie od ilości asortymentu.3. Do pierwszej dostawy należy dostarczyć dokument dopuszczający środek transportu Wykonawcy do przewozu artykułów żywnościowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia WE NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dn. 30.04.2004 r. z późn. zm.).4. Każdorazowo do dostawy na każdą partię określonego produktu należy dostarczać „Handlowy dokument identyfikacyjny”, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1753 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem WE 853/2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. EU L139 z 30.04.2004r.).5. Wszystkie artykuły mleczarskie muszą być dostarczone bez oznak zepsucia, w stanie świeżym, wcześniej nie mrożonym. Niedopuszczalny jest zapach świadczący o nieświeżości. Ponadto przy każdej dostawie do każdego rodzaju artykułów mleczarskich muszą być dołączone etykiety z informacją w języku polskim z czytelną datą produkcji, terminie przydatności do spożycia, dodanych substancjach obcych, o posiadanych atestach PZH. Muszą się cechować pełną wartością odżywczą, smakową i odpowiednią konsystencją. 6. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Dom Pomocy Społecznej.7. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach