Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa mleka i jego przetworów wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w 2021 roku.

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, Pułaskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 368 09 04, 48 368 09 04 , fax. +48(48)3680901
 • Data zamieszczenia: 2021-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
  Pułaskiego 9
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 368 09 04, 48 368 09 04, fax. +48(48)3680901
  REGON: 36672762600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.cuwradom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa mleka i jego przetworów wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w 2021 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mleka i jego przetworów wraz z transportem dla następujących domów pomocy społecznej: 1) Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany ,,Danuty” Kijewskiej, ul. A. Struga 88, 26-600 Radom, 2) Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom, 3) Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza, ul. Garbarska 35, 26-600 Radom, 4) Domu Pomocy Społecznej, ul. Zofii Holszańskiej 13, 26-600 Radom w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ w podziale na 4 części. 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia według potrzeb do siedziby Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, wyszczególnionych w § 1 niniejszej SIWZ, wraz z transportem w dni robocze od poniedziałku do piątku w terminach ustalonych przez każdy z Domów Pomocy Społecznej w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Domy Pomocy Społecznej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem - pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości do realizacji codziennych dostaw od poniedziałku do piątku niezależnie od ilości asortymentu. 3. Do pierwszej dostawy należy dostarczyć dokument dopuszczający środek transportu Wykonawcy do przewozu artykułów żywnościowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia WE NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dn. 30.04.2004 r. z późn. zm.). 4. Każdorazowo do dostawy na każdą partię określonego produktu należy dostarczać „Handlowy dokument identyfikacyjny”, zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 824 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem WE 853/2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( Dz. Urz. EU L139 z 30.04.2004r.). 5. Wszystkie artykuły mleczarskie muszą być dostarczone bez oznak zepsucia, w stanie świeżym, wcześniej nie mrożonym. Niedopuszczalny jest zapach świadczący o nieświeżości. Ponadto przy każdej dostawie do każdego rodzaju artykułów mleczarskich muszą być dołączone etykiety z informacją w języku polskim z czytelną datą produkcji, terminie przydatności do spożycia, dodanych substancjach obcych, o posiadanych atestach PZH. Muszą się cechować pełną wartością odżywczą, smakową i odpowiednią konsystencją. 6. Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych produktów, itp. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia produktów równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 7. Przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny, oraz ma ustalone standardy jakościowe, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, oferowany przez wiele podmiotów na rynku. Koszty cyklu życia ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia nie zmieniają się. 8. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Dom Pomocy Społecznej. 9. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach