Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin w roku 2021 do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 627 501 , fax. 825 627 510
 • Data zamieszczenia: 2021-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 627 501, fax. 825 627 510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spchelm.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin w roku 2021 do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin w roku 2021 do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:Udka (ćwiartki) z kurczaka chłodzone- 2600 kg, Filet z kurczaka świeży, bez wody -600 kg,Korpusy z kurczaka świeże – 1200 kg, Żołądki drobiowe- 30 kg, Serca drobiowe – 30 kg, Wątróbka drobiowa świeża- 500 kg, Kurczak świeży schłodzony- 30 kg, Mięso gulaszowe z indyka rozdrobnione, świeże- 400 kg, Salceson drobiowy - wyrób podrobowy, parzony skład: mięso 39% ( mięso z kurczaka 17%, mięso wieprzowe 15%, mięso z indyka 7%)- 300 kg, Szynka z indyka Składniki : Mięso z indyka 97%,pozostałe 3% - 50 kg, Krakowska drobiowa kiełbasa grubo rozdrobniona, wędzona, parzona skład: 100g produktu wyprodukowano z minimum 107g mięsa suszona\podsuszana – 50 kg, Kurczak faszerowany - wyrób garmażeryjny opiekany, farsz mięsny zawinięty w płaty z filet i skórki kurczaka, łatwy do porcjowania. Skład: mięso z kurczaka minimum 60%- 200 kg, Mielonka drobiowa wędlina rozdrobniona, parzona Składniki: mięso drobiowe z indyka 40%, mięso drobiowe z kurczaka 20%- 40 kg, Parówki drobiowe z indyka - kiełbasa z indyka drobno rozdrobniona, wędzona, parzona, w osłonce niejadalnej skład: mięso z indyka minimum 64 %- 300 kg, Pasztet drobiowy pieczony. Skład: mięso z kurczaka minimum 65%- 50 kg, Polędwica sopocka drobiowa wędzonka parzona. Skład: mięso z piersi kurczaka minimum 84%- 150 kg, Pieczeń drobiowa wędlina rozdrobniona, pieczona Składniki: mięso drobiowe z indyka 40%, mięso drobiowe z kurczaka 20%- 60 kg, Szynka z piersi indyka wędlina wędzona. Skład: filet z kurczaka minimum 70%- 100 kg, Zwyczajna drobiowa wędlina rozdrobniona podwędzana. Skład: mięso mieszane minimum 60%- 40 kg, Pasztet drobiowy – konserwa. Drobiowy pasztet z dodatkiem wątróbki z kurczaka, mięso z kurczaka minimum 28 %, wątróbka drobiowa minimum 11% -30 kg, Łopatka z kością i ze skórą surowa z małym przerostem tłuszczowym, delikatna i soczysta część górnej kończyny przedniej- 1200 kg, Szynka b/k surowa-mięso soczyste,delikatne,kruche,barwa jasnoróżowa, równomierny oraz niewielki przerost tłuszczowy- 1000 kg, Schab b/k surowy-tkanka mięśniowa jędrna i jednolita,mięso soczyste i delikatne,barwa jasnoróżowa,otoczona z wierzchu błoną- 270 kg, Żeberka paski surowe-50 kg, Goleń wieprzowa- 40 kg, Boczek surowy chudy bez żeber i kości, ze skórą,chłodzony -150 kg, Karkówka wieprzowa surowa,chłodzona bez kości,bez słoniny mięso elastyczne,poprzerastane delikatnie powięziami,soczyste,barwa jasnoróżowa z widocznym przerostem tłuszczowym- 25 kg,, Nogi wieprzowe – 100 kg, Mięso wieprzowe gulaszowe mięso rozdrobnione zawartość tłuszczu nie więcej niż 20%- 450 kg, Słonina wieprzowa bez skóry-450 kg, Smalec-300 kg, Kiełbasa krakowska sucha - kiełbasa grubo rozdrobniona,wędzona,parzona,suszona\podsuszana skład:100g produktu wyprodukowana z minimum 107g mięsa wieprzowego- 300 kg, Kiełbasa żywiecka sucha - kiełbasa grubo rozdrobniona,wędzona,parzona,suszona\podsuszana skład:100g produktu wyprodukowano z minimum 120g mięsa wieprzowego- 300 kg, Kiełbasa toruńska kiełbasa drobno mielona wędzona, parzona skład: 100g produktu wyprodukowane z minimum 110 gram mięsa- 300 kg, Kiełbasa podwawelska kiełbasa drobno mielona wędzona, parzona skład: mięso wieprzowe minimum 72%- 600 kg, Szynkówka kiełbasa z grubo rozdrobnionego mięsa wieprzowego, z dodatkiem wołowiny i słoniny, wędzona, parzona skład: mięso wieprzowe minimum 66%- 50 kg, Boczek wędzony parzony z wyłuskanymi żebrami skład: mięso wieprzowe minimum 93%- 80 kg, Ogonówka wyrób wędzony, obsuszany, parzony skład: mięso wieprzowe minimum 70%- 250 kg, Szynka wieprzowa - wędlina ciemno wędzona, parzona o kruchym delikatnym smaku skład:mięso wieprzowe minimum 82%-200 kg, Baleron gotowany - wędzonka wieprzowa, wędzona, parzona z dodatkiem wody skład: mięso wieprzowe minimum 93%- 250 kg, Lenszmit produkt mielony parzony w osłonce niejadalnej skład: mięso wieprzowe minimum 38%, mięso z indyka minimum 16%, mięso wołowe minimum 8%-300 kg, Pasztetowa wyrób podrobowy z mięsa wieprzowo drobiowego oraz wątroby w naturalnych jelitach wieprzowych skład:surowce wieprzowe minimum 20%,surowce drobiowe minimum 41%-100 kg, Kaszanka wieprzowa wyrób podrobowy parzony, średnio rozdrobniony w naturalnej osłonce skład: mięso wieprzowe minimum18%,wątroba wieprzowa minimum 12%, kasza gryczana- 180 kg, Pieczeń wieprzowa rzymska wędlina pieczona, rozdrobniona skład: minimum 68% mięsa wieprzowego- 200 kg, Pasztet wieprzowy pieczony produkt drobno mielony, pieczony, skład minimum 52% mięsa wieprzowego z dodatkiem wątroby wieprzowej minimum10%- 80 kg, Blok mięsny wędlina drobno mielona parzona w osłonce niejadalnej skład: mięso wieprzowe minimum 30%,mięso drobiowe minimum15%-200 kg, Kiełbasa parówkowa - kiełbasa lekko wędzona, parzona, wieprzowo drobiowa osłonkach naturalnych skład: mięso z kurczaka minimum 26%, mięso wieprzowe minimum 14%- 300 kg, Golonka prasowana Golonka wieprzowa z charakterystyczną galaretką, przyprawiona naturalnie. Skład:mięso wieprzowe 36%, golonka wieprzowa 29%- 200 kg, Szynka mielona blok wieprzowa prasowana skład: mięso wieprzowe minimum 60%- 50 kg, Kiełbasa kanapkowa wędlina rozdrobniona drobno mielona gotowana skład: mięso wieprzowe minimum 58%- 100 kg, Kiełbasa wiejska kiełbasa wieprzowo - wołowa średnio rozdrobniona, wędzona,parzona skład: 100g produktu wyprodukowano z minimum 107g mięsa- 50 kg, Kabanosy, podsuszane cienkie, długie - kiełbasa średnio zmielona, wędzona,parzona skład: mięso wieprzowe minimum 56%- 10 kg, konserwa biwakowa- 30 kg, konserwa wieprzowa- 30 kg, turystyczna- 30 kg, przysmak śniadaniowy0 30 kg, pasztet mazowiecki- 30 kg, flaki wołowe, oczyszczone, krojone, mrożone, skład: żołądki wołowe minimum 80 %- 130 kg. 3. Podana ilość przedmiotu zamówienia jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 80 % przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania: ustawy z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2020, poz 1753), ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020, poz.2021). Przedmiot umowy będzie dostarczany zgodnie z postanowieniami SIWZ i spełniał normy sanitarne. 5. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Dodatkowe kody CPV: 15111100-0 Wołowina, 15112000-6 Drób, 15113000-3 Wieprzowina, 15131000-5 Konserwy i przetwory z mięsa, 15131120-2 Produkty wędliniarskie. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (oznaczenie przedsiębiorstwa) Podwykonawców (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy). 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 10. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jak za swoje własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach