Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa mebli biurowych

Województwo Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 207 85 65 , fax. 32 207 85 78
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Śląskie
  ul. Ligonia 46 46
  40-037 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 207 85 65, fax. 32 207 85 78
  REGON: 27628463800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa mebli biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, montażem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego, mieszczących się w Katowicach, przy ul. Ligonia 46, ul. Reymonta 24, ul. Plebiscytowa 36 i ul. Dąbrowskiego 23 zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu nr OP-ZP.272.1.00036.2016.MG. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy, przy czym przedstawione zdjęcia w w/w załączniku mają jedynie charakter poglądowy. 2. Dodatkowe postanowienia wspólne dla wszystkich zakresów: a) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, ustawić oraz wypoziomować przedmiot zamówienia w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00 z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego mieszczących się w Katowicach bez pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat. b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem, opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, montażem, ustawieniem i wypoziomowaniem przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz ubezpieczeniem na czas jego transportu. c) Meble muszą spełniać minimalne wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973). d) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie partiami zgodnie z zamówieniem w terminie do 21 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia. W sytuacjach szczególnych Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w innym terminie, uzgodnionym pomiędzy stronami. e) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia podpisania przez dwie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Szczegółowe postanowienia dot. gwarancji zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. f) Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym. Protokół winien zawierać co najmniej: nazwę przedmiotu zamówienia, ilość dostawy, datę oraz miejsce przekazania i zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo - odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przedłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach