Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych oraz pomocniczych wyrobów medycznych na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, z podziałem na trzy części zamówienia: część 1 – dostawa materiałów opatrunkowych; część 2 – dostawa pomocniczych wyrobów medycznych (I); część 3 – dostawa pomocniczych wyrobów medycznych (II).

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 54-131 Wrocław, ul. Mączna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 769 950 , fax. 713 769 905
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 769 950, fax. 713 769 905
  REGON: 93268454000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych oraz pomocniczych wyrobów medycznych na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, z podziałem na trzy części zamówienia: część 1 – dostawa materiałów opatrunkowych; część 2 – dostawa pomocniczych wyrobów medycznych (I); część 3 – dostawa pomocniczych wyrobów medycznych (II).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych oraz pomocniczych wyrobów medycznych na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, z podziałem na trzy części zamówienia: część 1 – dostawa materiałów opatrunkowych; część 2 – dostawa pomocniczych wyrobów medycznych (I); część 3 – dostawa pomocniczych wyrobów medycznych (II). 2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne, 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne, CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, CPV 33141110-4 Opatrunki, CPV 33141112-8 Plastry, CPV 33141113-4 Bandaże, CPV 33141114-2 Gaza medyczna, CPV 33141115-9 Wata medyczna, CPV 33141116-6 Zestawy opatrunkowe, CPV 33141119-7 Kompresy, CPV 33141200-2 Cewniki, CPV 33141310-6 Strzykawki, CPV 33141320-9 Igły, CPV 33141615-4 Pojemniki na mocz, CPV 33157110-9 Maski tlenowe, CPV 33171210-4 Maseczki do sztucznego oddychania 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, znajduje się we wzorach Kalkulacji cenowej, które jako Załącznik nr 2a, Załącznik nr 2b i Załącznik nr 2c do SIWZ stanowią jej integralną część. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5a, Załącznik nr 5b i Załącznik nr 5c do SIWZ. 5. Towar będzie dostarczany do centralnego magazynu gospodarczego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozładunku dostarczonego towaru i jego wniesienia w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy na daną część zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach