Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 380 58 01 , fax. 71 389 27 99
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.
  ul. Inwalidów Wojennych 26
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 71 380 58 01, fax. 71 389 27 99
  REGON: 20749596000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm-wolow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, z podziałem na 13 pakietów 14 pakietów. 3.2 Dostawa do magazynu Działu Farmacji w siedzibie Zamawiającego (Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Brzegu Dolnym, al. Jerozolimskie 28, 56-120 Brzeg Dolny) wraz z rozładunkiem i dostarczeniem towaru we wskazane miejsce w magazynie. 3.3 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia o wysokiej jakości na swój koszt i ryzyko. 3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego – FORMULARZU CENOWYM. 3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 3.6 Dostawy winny nastąpić w terminie zgodnym z umową do godziny 14:00. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy – dopuszcza się, aby nastąpiła w pierwszym dniu roboczym, po wyznaczonym terminie. 3.7 Dostawy asortymentu będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego według jego bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie maksymalnie do trzech dni roboczych (72 godziny) od chwili złożenia zamówienia (kryterium oceny ofert). 3.8 Opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone. 3.9 Przedmiot zamówienia określony jako sterylny musi mieć, co najmniej 6 miesięczny okres ważności licząc od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 3.10 Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby medyczne wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. - Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.). 3.11 Przedmiot zamówienia musi posiadać właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. - Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.). Dokumenty te muszą być odpowiednie w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego, przez cały okres realizacji umowy. 3.12 Wykonawca zobowiązany jest wraz z umową przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że wyroby objęte niniejszą umową zostały dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wymagania Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Certyfikaty CE i/lub Deklaracja Zgodności) w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w (w powszechnie dostępnym formacie np. PDF). Obowiązek ten dotyczy wyłącznie wyrobów medycznych. 3.13 Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie treść karty charakterystyki wyrobu medycznego lub ulotki informacyjnej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. 3.14 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru w zależności od potrzeb, z zachowaniem cen jednostkowych. 3.15 Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania warunków w jakich przewożone są wyroby medyczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia towaru w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę wymaganych warunków transportu. 3.16 Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań tak, aby była zgodna z SIWZ. W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość opakowań zaokrąglając w górę (do pełnych opakowań). 3.17 Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.18 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, jaki zakres zamówienia będzie realizować podwykonawca, a jaki będzie realizował samodzielnie. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu ofertowym. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 3.19 Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu i załączników. W przypadku uwag czy wątpliwości proszony jest o zasygnalizowanie ich przed terminem składania ofert, gdzie żądanie wyjaśnień w pierwszej połowie terminu do składania ofert spowoduje, że zamawiający zawsze udzieli odpowiedzi na podniesione zapytanie. Udzielone odpowiedzi na pytania stanowić będą integralną część SIWZ. Zamawiający po terminie składania ofert nie będzie miał możliwości zmiany zasad postępowania wskazanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca winien zwrócić uwagę na terminy wskazane przez zamawiającego i przestrzegać wymagań tam wskazanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach