Przetargi.pl
sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i do sterylizacji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mossego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4445523 w. 220 , fax. 614 445 720
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Mossego 17
  62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4445523 w. 220, fax. 614 445 720
  REGON: 31776000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i do sterylizacji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i do sterylizacji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim 2. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 4 niezależne zadania/części/pakiety: PAKIET NR 1 – TAŚMA DO OPERACYJNEGO LECZENIA PAKIET NR 2 – MATERIAŁY JEDNORAZOWE PAKIET NR 3 – MATERIAŁY JEDNORAZOWE 2 PAKIET NR 4 – MATERIAŁY DO STERYLIZACJI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Wymienione w załączniku nr 2 wymagania graniczne uważa się za konieczne do spełnienia. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Wymagana jest kompletna oferta na daną część zamówienia. Zamawiający wymaga jednak, aby składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie pozycje asortymentowe w poszczególnych pakietach. Pominięcie pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. 4. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w poszczególnych załącznikach do SIWZ, b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób medyczny spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1975 t.j.), Na potwierdzenie powyższego Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia w ramach części/pakietu (tzn. będzie uprawniony do zamówienia niektórych produktów w ilościach większych aniżeli będzie wynikało to z przedmiotu umowy, a niektórych produktów w ilościach mniejszych aniżeli określone w umowie) przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia (ceny) zastrzeżonej dla wykonawcy w umowie, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 6. Zamawiający dopuszcza inne ilości sztuk w opakowaniu, z wyłączeniem sytuacji, w której w załączniku nr 2 do SIWZ wskazano maksymalną lub minimalną ilość sztuk w opakowaniu, ale tylko w przypadku, gdy przeliczona ilość sztuk będzie liczbą całkowitą, tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół oraz będzie odpowiadała wskazanej przez Zamawiającego ilości szacunkowej. Wówczas Wykonawca winien w kolumnie "szacunkowe zapotrzebowanie" podać oferowaną ilość opakowań, wraz z opisem ilości sztuk w opakowaniu. Złożenie oferty z zaokrągleniem (w górę lub w dół) będzie złożeniem oferty niezgodnie z treścią SIWZ, a oferta będzie nieporównywalna i będzie podlegała odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy jako niezgodna z treścią SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach