Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa materiałów drukowanych”

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-202 Katowice, Pl. Wojciecha Kilara
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 325 300 , fax. 322 571 384
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
  Pl. Wojciecha Kilara 1
  40-202 Katowice, woj. śląskie
  tel. 327 325 300, fax. 322 571 384
  REGON: 24026020600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nospr.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa materiałów drukowanych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Plakaty koncertowe i okolicznościowe – 200 szt., b) Informator – dwumiesięcznik – 7 500 szt., c) Zaproszenia + papier na wkładki – 1 000 szt., d) Okładki do programów – 3 000 szt., e) Programy koncertowe indywidualne – 3 000 szt., f) Ulotki koncertowe indywidualne – 10 500 szt., g) Programy specjalne – składanki – 2 000 szt., h) Papier firmowy 135g – 1 000 szt., i) Papier firmowy 120g – 1 000 szt., j) Bilety – memo – 2 000 szt., k) Koperty z nadrukiem DL – 5 000 szt., l) Koperty z nadrukiem C5 – 2 000 szt., m) Koperty z nadrukiem B5- 2 000 szt., n) Ulotki okolicznościowe – 50 000 szt., o) Teczki A4 – 1 500 szt., p) Wydawnictwo z ofertą repertuarową - 5 000 szt., q) Wizytówki – 6 000 szt.,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22160000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 24 lutego 2020r. do godz. 12.00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na konto podane w rodz. I ust. 1 SIWZ z adnotacją: „Wadium - postępowanie nr NOSPR/1/2020”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6pkt 2-5 ustawy PZP, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego – jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz klauzulę jak w pkt. 6 poniżej. 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy PZP należy przekazać w postaci (formie) papierowej, w oryginale, składając dokument wadialny w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do terminu składania ofert. Wykonawca powinien dołączyć do oferty ORYGINAŁ dokumentu wadialnego. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone 11. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Wykonawca uprawniony jest do samodzielnego przedłużenia ważności wadium. Ryzyko nieprzedłużenia ważności wadium, w przypadku upływu terminu jego obowiązywania obciąża Wykonawcę. 12. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagany oryginał w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną