Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5397950 , fax. 022 5397924
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Powstania Warszawskiego
  ul. Grzybowska 79 79
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5397950, fax. 022 5397924
  REGON: 01576022200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1944.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Muzeum Powstania Warszawskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1944.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach