Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa masy asfaltowej na zimno do siedziby PZD w Siemiatyczach

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6552680 , fax. 085 6552668
 • Data zamieszczenia: 2013-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
  ul. 11 Listopada 253 253
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 085 6552680, fax. 085 6552668
  REGON: 05066741000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdsiemiatycze.pl ; http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa masy asfaltowej na zimno do siedziby PZD w Siemiatyczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa masy asfaltowej na zimno do siedziby PZD w Siemiatyczach. 1. Zadanie objęte przedmiotem zamówienia polega na dostawie (zakup wraz transportem) do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach masy asfaltowej na zimno, w ilości do 100 ton (sukcesywnie w ilościach określonych przez Zamawiającego telefonicznie - jedna dostawa minimalnie 20÷25 ton). 2. Podane ilości określają maksymalne zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 2013-12-31. Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (Zamawiający zakupi ilości wg bieżącego zapotrzebowania). 3. Masa na zimno powinna spełniać nw. wymagania: 1) lepiszcze modyfikowane, 2) wykonana z kruszywa (dopuszcza się frakcje uziarnienia 0÷10 mm oraz 0÷8 mm), 3) możliwość wbudowania w temperaturze min. od -20oC do + 40 oC, 4) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją, 5) możliwość przechowywania mieszanki przez okres min. 5 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu, 6) masa musi być dostarczana do Zamawiającego na paletach, zapakowana w worki foliowe, 7) posiadać aprobatę techniczną, 8) do każdej partii należy dołączyć atest i świadectwo jakości. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne, atesty orzeczenia jakości, spełniające wymagania określone w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdsiemiatycze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach