Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, Ciągłówka 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 20 26 811 , fax. 18 20 68 141
 • Data zamieszczenia: 2023-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
  Ciągłówka 9
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 18 20 26 811, fax. 18 20 68 141
  REGON: 000295449
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja.zakopane.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 16. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 17 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.16.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:16.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.16.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301. z późn. zm.).16.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.16.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.16.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – warunki określone w pkt 16.2 SWZ winni spełniać łącznie.16.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach