Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego

Gmina Szubin ogłasza przetarg

 • Adres: 89-200 Szubin, ul. Kcyńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 910 700 , fax. 52 384 80 71
 • Data zamieszczenia: 2019-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szubin
  ul. Kcyńska 12
  89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 910 700, fax. 52 384 80 71
  REGON: 92350910000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szubin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) sukcesywną dostawę w 2019 r. kruszywa drogowego łamanego zwykłego wapiennego frakcji 0–31,5 mm lub 0-63 mm, w ilości do 300 ton z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania dróg gminnych gruntowych położonych na terenie gminy i miasta Szubin; 2) dostawę kruszywa wraz z utwardzeniem korpusu drogi w ilości: a) do 300 ton kruszywa drogowego łamanego zwykłego wapiennego frakcji 0–31,5 mm lub 0-63 mm, b) do 3400 ton kruszywa betonowego frakcji 0- 63 mm. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy (realne i rzeczywiste wykazanie, że będzie tym potencjałem dysponował) niezbędnych zasobów tych podmiotów w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp; 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych, a także w przypadku wykonawców występujących wspólnie; 4) WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach