Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów i monitorów dla Politechniki Koszalińskiej Numer referencyjny:

Politechnika Koszalińska ogłasza przetarg

 • Adres: 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2
  75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. -
  REGON: 17030000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tu.koszalin.pl/, https://miniportal.uzp.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów i monitorów dla Politechniki Koszalińskiej Numer referencyjny:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów i monitorów dla Politechniki Koszalińskiej w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz formularzu cenowym stanowiącym Załączniki nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30231300-0 – Monitory ekranowe 30213000-5 – Komputery osobiste 30213100-6 – Komputery przenośne 3. Szczegółowy opis parametrów technicznych został 28.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc979705-900f-43f0-8128-b2d34b9b9b56 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc979705-900f-43f0-8128-b2d34b9b9b56 5/14 zawarty w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt, będący przedmiotem niniejszego postępowania na własny koszt we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 5. Minimalny okres gwarancji i wsparcia technicznego na dostarczony sprzęt komputerowy wynosi 36 miesięcy. 6. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Przedstawione wymagania przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ stanowią minimalne wymagania oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, parametrów technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym tzn. o parametrach technicznych, nie gorszych niż wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. 8. Prawo opcji – dotyczy poz. 3,4,5,6,7,8 formularza cenowego. 1) W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na możliwości zlecenia w ramach dodatkowych zamówień, będących rozszerzeniem podstawowego i obowiązkowego zakresu przedmiotu zamówienia, według zakresu wskazanego w Załączniku nr 2 (dotyczy komputerów osobistych i przenośnych) do SIWZ opisanego, jako Konfiguracja opcjonalna. 2) Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego zamówienia opcjonalnego. 3) Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4) Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w okresie trwania umowy. 5) Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. 6) Zamawiający zastrzega, że wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ ilości sprzętów w ramach Prawa Opcji dla danej części zamówienia, są wielkościami maksymalnymi, a ilości te mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 7) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia w szczególności wszystkie koszty prac i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy, transportu, koszty usług świadczonych w ramach gwarancji (w szczególności przeglądów, konserwacji), odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 8) Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację umowy poszczególnego zamówienia częściowego składającego się na przedmiot umowy. 9. Cena brutto (dotyczy poz. 1,2,3,4,8 formularza cenowego) ulegnie zmianie w 28.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc979705-900f-43f0-8128-b2d34b9b9b56 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc979705-900f-43f0-8128-b2d34b9b9b56 6/14 przypadku uzyskania potwierdzenia zamówienia zgodnie art.83 ust. 14 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z 2004 r.) uprawniającego do zastosowania 0% stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania 0% stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego rozliczania korekt faktur. 10. W przypadku realizacji oprogramowania w systemie EDU / MOLP należy podawać adres kontaktowy: Andrzej Szałas e-mail: licenses@tu.koszalin.pl tel. (94) 34 86 868 fax. (94) 34 86 808 Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych. Dostawca zobowiązany jest do przesyłania drogą elektroniczną na adres licenses@tu.koszalin.pl zestawienia zbiorczego dostarczonych licencji w ramach umowy MOLP (załącznik nr 1 do wzoru umów). Zestawienie winien przesyłać niezwłocznie po realizacji dostawy. Zestawienie powinno być przesłane w pliku umożliwiającym edycję (np. *.doc /*.docx ). W przypadku dostarczenia licencji bez dostawy komputera dostawca nie jest zobowiązany do wypełnienia pozycji "Typ/Numer".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach