Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa ekomiału do loco kotłowni Zamawiającego w Glinojecku

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 06-450 GLINOJECK, Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236740068
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  Płocka 20
  06-450 GLINOJECK, woj. mazowieckie
  tel. 236740068
  REGON: 13086635100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa ekomiału do loco kotłowni Zamawiającego w Glinojecku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa 600 ton ekomiału do loco kotłowni Zamawiającego w Glinojecku w sezonie grzewczym 2020/2021 o parametrach nie gorszych niż: • wartość opałowa - min 24.000 kj/kg • zdolność spiekania - max 25,00 RI • wielkość ziarna 3 - 31,5 mm • zawartość nadziarna do 5% • zawartość wilgoci - max 20% • zawartość popiołu większa niż 4% mniejsza niż 12% • zawartość siarki całkowitej - max 1,2 % • zawartość podziarna do 15 %
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN ( pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 kt 12-23 ustawy Pzp; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów określonego w pkt 6.2.1.a SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach