Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa dyplomów ukończenia studiów, legitymacji i indeksów

Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. (094) 34-78-636
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych
  ul. Śniadeckich 2 2
  75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. (094) 34-78-636
  REGON: 00000170300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa dyplomów ukończenia studiów, legitymacji i indeksów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa dyplomów ukończenia studiów, legitymacji i indeksów w zakresie określonym w SIWZ oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 229000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, spełniają ponadto następujące warunki: - termin płatności 21 dni, - czas realizacji dostawy po przyjęciu zgłoszenia maksymalnie 14 dni w systemie door to door, - przedłożą dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ a stanowiące kompleksową ofertę : formularz cenowy i ofertowy, aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wzory druków z Części A pkt 1a, 1b, 1c, 6, 7 z Części B i teczki do suplementu wymienionych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany druk stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji. 2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany druk stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszej specyfikacji 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) Wzory druków z Części A pkt 1a, 1b, 1c, 6, 7, z Części B i teczki do suplementu wymienionych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3 składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane § 2 (,wymienione w pkt.8.5 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ocena załączonych wzorów dokumentów
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tu.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach