Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa bielizny pościelowej szpitalnej oraz artykułów dla noworodków do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu.

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8877183 , fax. 074 8877103
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
  ul. Paderewskiego 10 10
  58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8877183, fax. 074 8877103
  REGON: 89004717900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa bielizny pościelowej szpitalnej oraz artykułów dla noworodków do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część nr 1 - pościel szpitalna część nr 2 - kołdry część nr 3 - koszule szpitalne część nr 4 - podkład medyczny część nr 5 - poduszki część nr 6 - artykuły dla noworodków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 395180006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część nr 1 - 570,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt 00/100PLN) Część nr 2 - 240,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści 00/100 PLN) Część nr 3 - 90,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt 00/100 PLN) Część nr 4 - 72,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa 00/100) Część nr 5 - 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100) Część nr 6 - 870,00 PLN (słownie: osiemset siedemdziesiąt 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach