Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2021 r. na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach

Szkoła Podstawowa Nr 15 ogłasza przetarg

 • Adres: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Litewska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 855 116 , fax. 322 855 116
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 15
  ul. Litewska 6
  42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 322 855 116, fax. 322 855 116
  REGON: 27150277000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp15tg.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2021 r. na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostki organizacyjnej Gminy Tarnowskie Góry tj. Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich mającego siedzibę w Tarnowskich Górach przy ul. Litewskiej 6. Zamówienie zostało podzielone na IX Części (pakietów) z uwagi na rodzaj kupowanych artykułów spożywczych: Część (Pakiet) nr I – Produkty mleczarskie, Część (Pakiet) nr II – Mięso świeże: wieprzowe i produkty mięsne, wędliny, Część (Pakiet) nr III – Drób, Część (Pakiet) nr IV – Warzywa, owoce i podobne produkty, Część (Pakiet) nr V – Ryby, Część (Pakiet) nr VI – Produkty głęboko mrożone, Część (Pakiet) nr VII – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, Część (Pakiet) nr VIII – Jaja, Część (Pakiet) nr IX – Różne produkty spożywcze. Wykaz produktów wraz z ich planowanymi ilościami znajduje się w załącznikach od nr 2.1 do nr 2.9 do SIWZ – w dokumencie Exel, który został podzielony na 9 zakładek, adekwatnie do każdej części zamówienia (pakietu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawierają: • Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zawierający wymogi adekwatne do każdej części zamówienia, • Załączniki nr 2.1 do nr 2.9 do SIWZ – Formularz cenowy osobno dla każdej z części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Pełnomocnika Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach