Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 59-975 Sulików, UL. Zgorzelecka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7787353, 661936377 , fax. 75 7787353
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  UL. Zgorzelecka 28
  59-975 Sulików, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7787353, 661936377, fax. 75 7787353
  REGON: 00065066600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsulikow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywvzych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o powierzonych częściach zamówienia podwykonawcą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach