Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie w roku szkolnym 2019/2020

Zespół Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Bronisława Zybury 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 846 22 56 , fax. 015 846 22 58
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych
  ul. Bronisława Zybury 4 4
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 015 846 22 56, fax. 015 846 22 58
  REGON: 18005594800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zponowadeba.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie (zwanych dalej ZPO) w następujących częściach: CZĘŚĆ I – MLEKO I PRODUKTY MLECZNE CZĘŚĆ II – PIECZYWO CZĘŚĆ III - RYBY, MROŻONKI RYBNE I WARZYWNE CZĘŚĆ IV – PRODUKTY SPOŻYWCZE CZĘŚĆ V - MIĘSO I WYROBY WĘDLINIARSKIE CZĘŚĆ VI – OWOCE I WARZYWA Artykuły żywnościowe muszą być wolne od wad z aktualnym terminem przydatności do spożycia, muszą być zgodne z Normami Polskimi i wymogami sanitarnymi oraz dostarczone transportem i na koszt dostawcy. Termin dostawy i ilość wybranych artykułów żywnościowych będzie uzgadniany każdorazowo z Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca ma dołączyć ponadto do oferty następujące dokumenty: a) Wypełniony załącznik od 1.1 do 1.6 do SIWZ w zależności od numeu części, na który składana jest oferta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach