Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych do Żłobka Miejskiego w Wałczu

Gmina Miejska ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 672 584 471, , fax. 672 582 618
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska
  Plac Wolności 1
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 672 584 471, , fax. 672 582 618
  REGON: 52712100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.walcz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych do Żłobka Miejskiego w Wałczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CPV 33711900-6, 33760000-5, 33763000-6, 39831200-8, 33741100-7, 18424300-0, 39831000-6. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy obejmującej poniższe elementy: Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych do Żłobka Miejskiego w Wałczu. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części: 2.1 Liczba części: 2. Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na wybraną przez siebie liczbę części zamówienia. 2.2. Dostawa artykułów higienicznych: Część 1 - Wydatek 7. Zakup środków czystości przeznaczonych dla dzieci Część 2 – (art. chemiczne) Wydatek 7. Zakup środków czystości przeznaczonych dla dzieci 3. Miejscem dostaw FRANCO jest nowopowstały żłobek w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 przy Alei Tysiąclecia 21, 78-600 Wałcz. 4. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE. 5. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy papierową wersję Deklaracji Zgodności CE dla każdego z dostarczanych produktów. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar nie będzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadający Deklarację Zgodności CE. 6. Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji. 7. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917, ze zm.) 8. Równoważność materiałów i urządzeń. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, które są wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry jak materiały wymienione w w/w dokumentach. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy lub usługi spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym w treści SIWZ i załącznikach. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od posiadania środków na koncie projektu. 10. Na każdym etapie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem zamawiającego – Kierownikiem projektu, z którym uzgadniane będą szczegóły realizacji danej części zamówienia. 11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy pzp. Zamawiający zastosował do oceny ofert kryterium ceny o wadze nieprzekraczającej 60%, w związku z czym nie ma obowiązku określania standardów jakościowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33750000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną