Przetargi.pl
Sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tczewie przy ulicy Sobieskiego 10 w roku 2019 - Etap II od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda ogłasza przetarg

 • Adres: 80-241 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 017 916 , fax. 583 017 916
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda
  Aleja Grunwaldzka 56
  80-241 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 017 916, fax. 583 017 916
  REGON: 00103674400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pomorska.ohp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tczewie przy ulicy Sobieskiego 10 w roku 2019 - Etap II od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tczewie przy ulicy Sobieskiego 10 w roku 2019 - Etap II od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp) o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 1. Wykonawca zrealizuje zamówienie publiczne w terminie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Opis Przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie. Numer zadania Rodzaj produktów/zadanie 15 produkty cukiernicze 2. Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie przy ulicy Sobieskiego 10. Dokładne miejsce na terenie OSiW wskazane będzie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Środek transportowy wykorzystywany przez Wykonawcę do dostawy musi być przystosowany i spełniający niezbędne wymagania określone przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 3. Każdy z artykułów żywnościowych powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. Każdorazowa dostawa będzie odbywać się na podstawie wcześniejszego zapotrzebowania określającego dokładną godzinę dostarczenia, datę, ilość, rodzaj asortymentu złożonego pisemnie, faksem lub telefonicznie. 4. Cykliczne dostawy będą realizowane jak następuje: a) Zamawiający powiadomi telefonicznie, mailem lub pisemnie Wykonawcę, o każdej dostawie oraz wskaże zamawiane artykuły z podaniem ilości, b) dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 5ºº do 14ºº, na podstawie zamówienia cząstkowego. 5. Artykuły żywnościowe muszą spełniać normy jakościowe oraz być dostarczone w ich początkowym okresie przydatności do spożycia. 6. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczonych artykułów. Każda dostawa artykułów żywnościowych wymaga załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego. 7. Wykonawca użyczy nieodpłatnie potrzebnych ewentualnie pojemników przy każdorazowej dostawie artykułów żywnościowych na okres do następnej dostawy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określone ilości w zadaniach. 9. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw. 10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany proporcji ilościowych poszczególnego asortymentu w stosunku do podanego w formularzu ofertowym. 11. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakościowej i ilościowej dostarczonych artykułów i dostarczenia nowej partii artykułów do OSiW w dniu złożenia reklamacji. 12. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika. 13. W przypadku niedostarczenia artykułów żywnościowych w wyznaczonym terminie i czasie lub dostarczenia artykułów niezgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego towaru u innego dostawcy, a kosztami zakupu (faktura VAT/rachunek) obciąży Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę telefonicznie i na piśmie. 14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy, przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie rozwiązań równorzędnych o parametrach techniczno / eksploatacyjno / użytkowych nie gorszych niż te podane pod pojęciem typu. 15. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury oddzielnie na każde cząstkowe zamówienie. 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, to jest możliwość zmniejszenia ilości poszczególnych rodzajów artykułów żywnościowych w stosunku do podanych w formularzu ofertowym. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może zostać pomniejszony o nie więcej niż 10% ogólnej wartości to znaczy zostanie zrealizowany w co najmniej 90% wartości zamówienia. 17. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 18. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko i wyłącznie jedną cenę i nie może jej zmieniać w trakcie trwania umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych we wzorze umowy i SIWZ. 19. Ceny podane w formularzu oferty powinny być jednoznaczne i określone do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 20. Wykonawca określając cenę realizacji całego zadania poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i we wzorze umowy oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 21. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w druku formularza oferty spowoduje odrzucenie oferty. 22. Cena brutto będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 23. Do porównania ofert zostanie wzięta łączna cena brutto za wykonanie całości zadania. 24. Zadanie wraz z planowanymi ilościami oraz wykazem poszczególnych pozycji zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach