Przetargi.pl
STYMULATORY, KARDIOWERTERY ORAZ ELEKTRODY II

Szpital Specjalistyczny w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Rydygiera
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 106 207 , fax. (067) 212 40 85
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Pile
  ul. Rydygiera 1
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 106 207, fax. (067) 212 40 85
  REGON: 12618200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  STYMULATORY, KARDIOWERTERY ORAZ ELEKTRODY II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów, kardiowerterów oraz elektrod dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego w Pile. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33182200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: - wypełniony formularz ofertowy – Zał. nr 1 do SIWZ - wypełniony formularz cenowy –Zał. nr 2 do SIWZ - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesję, zezwolenie lub licencję lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych lub oświadczenie o braku wymogu posiadania takiego dokumentu; - oświadczenia wymienione w rozdziale 6 SIWZ– Zał. nr 4 do SIWZ; -materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach