Przetargi.pl
Stały przewóz pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – Dojazdy pacjentów do szkoły w Zagórzu

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Wiązowna, Zagórze k/Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.
  Zagórze k/Warszawy
  05-462 Wiązowna, woj. mazowieckie
  REGON: 142011670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.centrumzagorze.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stały przewóz pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – Dojazdy pacjentów do szkoły w Zagórzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest stały przewozów pacjentów Zamawiającego na trasie:a) Hostel – Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej, Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu; b) Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu, - i z powrotem w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku), jak również ewentualnie w inne dni wyznaczone przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu. 2. Wyjazd z Otwocka do Zagórza ok. godz. 8.00, powrót w godzinach popołudniowych ok. godz.14.00, w zależności od planu lekcji.3. Liczba pacjentów przewożonych każdorazowo przez Wykonawcę na poszczególnych trasach nie przekroczy łącznie 49 osób, tj.:a) na trasie Hostel – Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej, Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu i z powrotem – nie będzie większa niż 22 osoby (20 pacjentów + 2 opiekunów);b) Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu i z powrotem – nie będzie większa niż 27 osób (25 pacjentów + 2 opiekunów)4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2022.2201 t.j.).3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 150 000, 00 zł;4) Sytuacji technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedna usługę, polegającą na przewozie osób, przez okres kolejnych 10 miesięcy i o wartości min. 50 000 zł. brutto.Uwaga: w przypadku świadczenia usług trwających Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że do dnia składania ofert Wykonawca realizował usługę w okresie kolejnych 10 miesięcy i wartości takiej usługi jest nie mniejsza niż 50 000 zł.b) dysponuje lub do realizacji zamówienia będzie dysponował środami transportu (autobus mini. 49 osób). Autobus ten winien spełniać wymaganiabezpieczeństwa, a także posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW),c) dysponuje lub do realizacji zamówienia będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do kierowania środkami transportu adekwatnymi do prowadzenia oferowanego samochodu, spełniający min. wymagania zamawiającego oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy autobusu co najmniej 2 lata,d) dysponuje lub do realizacji zamówienia będzie dysponował osobą min. 1 osobę posiadającą ukończony kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy.Uwaga:Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej samej osoby, która spełnia warunki z pkt. 4 ppkt c) i d) warunek łącznie.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobówtechnicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust 4.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-08-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach