Przetargi.pl
środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4696408 w. 14, , fax. 134 696 408
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kazimierza Wielkiego 4
  38-600 Lesko, woj. podkarpackie
  tel. 13 4696408 w. 14, , fax. 134 696 408
  REGON: 37044507200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozlesko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zdrowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa :preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, dezynfekcja skóry przed iniekcjami, zabiegami, pielęgnacji rąk, dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, powierzchni i sprzętu medycznego, mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk; mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, chusteczki do dezynfekcji sprzętu medycznego. dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry, dezynfekcji i mycia narzędzi, sprzętu medycznego i powierzchni, preparaty myjące i dezynfekcyjne polecane przez producenta myjni BHT, kompatybilne ze sobą (jednego producenta), preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów, chusteczki dezynfekcyjne do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekcyjne do dezynfekcji skóry, powierzchni i sprzętu medycznego, mycie i dezynfekcja basenów i kaczek, manualne mycie i dezynfekcja naczyń i sprzętu kuchennego, wanna do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych - wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2 do siwz, który zawiera szczegółowy opis produktów ilości i parametrowe przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie podzielone jest na 12 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części, Zamawiający nie stawia w tym zakresie ograniczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. koncesje, licencje lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. 2. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dz. u. Nr 53 , poz. 533 z późn. zm.- w przypadku gdy wykonawca zaoferuje produkt leczniczy,3. deklarację zgodności CE, certyfikat, wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie i używanie lub potwierdzenie przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, z późn. zm., lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego, godnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych, w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje preparat zakwalifikowany jako wyrób medyczny, kosmetyk, produkt biobójczy, 4. aktualne karty charakterystyki zaoferowanych preparatów oraz dokonujemy ich aktualizowania, 5. karty charakterystyki substancji niebezpiecznej/preparatu - w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje preparat niebezpieczny, 6. dokumentację potwierdzającą skuteczność biobójczą oferowanych preparatów dezynfekcyjnych w obszarze medycznym tj. posiadamy protokoły z badań mikrobiologicznych wydane przez akredytowane laboratoria, oznaczające że produkt będący przedmiotem zamówienia został przebadany na organizmach testowych j i odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego lub Normom Polskim dotyczącym obszaru medycznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA zał. Nr 1. 2. Pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach