Przetargi.pl
Środek ochrony roślin -herbicyd

ZPUH LP ogłasza przetarg

 • Adres: 10-307 Olsztyn, Marii Zientary Malewskiej
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5260137
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZPUH LP
  Marii Zientary Malewskiej 51/53
  10-307 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5260137
  REGON: 51100169100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpuh.olsztyn.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna skarbu pańśtwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Środek ochrony roślin -herbicyd
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania chwastów o zawartości substancji czynnej: Glifosat (związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej) 480 g w litrze środka (35,75%) w ilości 7 050 litrów 300 opakowań - 5 litrowych 300 opakowań - 15 litrowych Środek powinien posiadać zezwolenie do stosowania i obrotu MRiRW do końca obowiązy-wania umowy oraz znajdować się w wykazie IBL środków zalecanych do stosowania w le-śnictwie w 2020 r. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty karty charakterystyki środka oraz etykiety (in-strukcji stosowania)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24453000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie, Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną