Przetargi.pl
SPZOZ-O i ZP/3/38/380-382/ 17 /2016 -Zakup z dostawą do Apteki jednorazowego wyrobu medycznego na potrzeby SPZOZ w Wieluniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 406 800 , fax. 438 406 801
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
  ul. Szpitalna 16 16
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 406 800, fax. 438 406 801
  REGON: 00031014300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.powiat.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPZOZ-O i ZP/3/38/380-382/ 17 /2016 -Zakup z dostawą do Apteki jednorazowego wyrobu medycznego na potrzeby SPZOZ w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane przez Wykonawców ZAMÓWIENIA, z których każde realizowane będzie poprzez dostawy częściowe przez cały okres obowiązywania umowy do wyczerpania kwoty umowy lub zamówionego przedmiotu zamówienia ( ZAMÓWIEŃ 25). 2. Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres , ilości zawiera - ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZE CENOWE ZAMÓWIEŃ Zamówienie 1 Materiały medyczne; Zamówienie 2 Różne produkty medyczne- zestaw hemofiltrów; Zamówienie 3 Materiały medyczne- rurki intubacyjne i tracheostomijne; Zamówienie 4 Dreny; Zamówienie 5 Materiały medyczne; Zamówienie 6 Materiały medyczne; Zamówienie 7 Różne produkty medyczne; Zamówienie 8 Cewniki; Zamówienie 9 Cewniki; Zamówienie 10 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej; Zamówienie 11 Materiały medyczne; Zamówienie 12 Różne produkty medyczne; Zamówienie 13 Dreny; Zamówienie 14 Bezpieczne strzykawki; Zamówienie 15 Materiały medyczne- bakteriobójcza folia chirurgiczna; Zamówienie 16 Materiały medyczne; Zamówienie 17 Materiały medyczne-cewnik permamentny; Zamówienie 18 Materiały medyczne-zgłębnik dojelitowy; Zamówienie 19 Materiały medyczne- szczotka do cytologii; Zamówienie 20 Materiały medyczne; Zamówienie 21 Odzież medyczna; Zamówienie 22 Odzież medyczna; Zamówienie 23 Materiały medyczne-cewnik; Zamówienie 24 Odzież medyczna; Zamówienie 25 Materiały medyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN PŁATNOŚCI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach