Przetargi.pl
SPRZĘT RATUNKOWY, RATOWNICZY, NURKOWY

Centralna Składnica Marynarki Wojennej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-904 Gdynia, ul. kontradm. X. Czernickiego 124
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6267933 , fax. 058 6267650
 • Data zamieszczenia: 2010-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Składnica Marynarki Wojennej
  ul. kontradm. X. Czernickiego 124 124
  81-904 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6267933, fax. 058 6267650
  REGON: 19008059500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mw.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPRZĘT RATUNKOWY, RATOWNICZY, NURKOWY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa części zamiennych do sprzętu ratunkowego, ratowniczego i nurkowego wg zestawienia zawartego w siwz - tabela nr 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374122410
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mw.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach