Przetargi.pl
Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą pieczywa na rzecz DPS Dom Kombatanta im. św Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, Cyrana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 564 004, , fax. 343 564 192
 • Data zamieszczenia: 2019-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego
  Cyrana 10
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 343 564 004, , fax. 343 564 192
  REGON: 12701960000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpskombatant.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą pieczywa na rzecz DPS Dom Kombatanta im. św Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Babeczki 50g szt 200 2 Bułka – długa, krojona, pszenna 400g szt 250 3 Bułki duże 100g szt 10000 4 Bułki małe 50g szt 400 5 Bułka tarta (jasna, sporządzona z bułek pszennych, bez dodatku innego pieczywa, wysuszona nie pieczona) 0,5 kg szt 240 6 Chleb pszenno-żytni 1,1kg (krojony) szt 6000 7 Chleb słonecznikowy, pszenny 0,7kg (krojony) szt 800 8 Chleb graham 0,5kg (krojony) szt 800 9 Drożdżówka 100g (z serem lub marmoladą) szt 400 10 Pączek z marmoladą od 80 do 100g szt 200 11 Rogale maślane 100g szt 2000 12 Żurek (zakwas) l l 100
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. b) Pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach