Przetargi.pl
Sprzedaż wraz z dostarczeniem drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dozowników butelkowych dla Zakładu Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  al. Rejtana 16c
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 691560040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż wraz z dostarczeniem drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dozowników butelkowych dla Zakładu Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia- stanowiący Załącznik nr 1.1 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach