Przetargi.pl
Sprzedaż oleju opałowego dla Nadleśnictwa Gidle do 31.12.2020 roku

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle ogłasza przetarg

 • Adres: 97-540 Gidle, Niesulów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (34) 327 29 70 , fax. (34 ) 327 29 70
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
  Niesulów 3
  97-540 Gidle, woj. łódzkie
  tel. (34) 327 29 70, fax. (34 ) 327 29 70
  REGON: 15002656900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_gidle/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż oleju opałowego dla Nadleśnictwa Gidle do 31.12.2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Nadleśnictwa Gidle w przewidywanej ilości do 100 000 litrów, w tym: 90 000 litrów z dostawą do Szkółki Leśnej, ul. Partyzantów 14, 97-532 Żytno 10 000 litrów z dostawą do siedziby Nadleśnictwa, Niesulów 3, 97-540 Gidle Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie – olej opałowy PN-C-96024:2011. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy autocysterną na koszt wykonawcy przy użyciu środka transportu, którym przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie dysponował. Zamawiający przewiduje jednorazowo zamówienie oleju opałowego w ilości minimum 2 000 litrów. Zamawiający posiada 7 zbiorników o łącznej pojemności 20 000 litrów. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu do dostarczonej partii oleju opałowego aktualny atest jakościowy producenta oleju opałowego lub poświadczoną przez niego kopię tego atestu. Zamawiana ilość oleju opałowego jest szacunkowa i Zamawiający przewiduje zmniejszenie ilości zamówionego oleju. W takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty ceny za rzeczywiście odebraną ilość oleju opałowego i nie będzie zobowiązany do odebrania oleju opałowego w ilości 100 000 litrów, ani do zapłacenia odszkodowania za nie odebranie oleju opałowego w tej ilości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1/ pieniądzu, 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3/ gwarancjach bankowych, 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BOŚ Częstochowa nr 16 15401014 2001 7300 0866 0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu „wadium-dostawa oleju opałowego”. Kopię dowodu wpłaty wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty. 4. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w pieniądzu do kasy Zamawiającego. 5. Wadium, zgodnie z art. 45. ust. 3. ustawy, wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert jego wpłatą zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale. Dowód wniesienia wadium może być przed upływem terminu składania ofert doręczony Zamawiającemu /złożony w pokoju nr 02/ za pokwitowaniem pod rygorem nieważności w formie pisemnej bądź załączony do oferty. 6. Z treści wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46. ust. 4a. i 5. ustawy. 7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w zdaniu poprzednim terminie jego wpłatą zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: koncesję zezwalającą na obrót paliwami płynnymi wymaganymi art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1603 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1. pkt 23. ustawy ,wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 1/ kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2/ firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz 3/ ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach