Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa wodomierzy objętościowych wraz z uszczelkami wodomierzowymi

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-074 Halinów, Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227604015, 882872145 , fax. 227836905
 • Data zamieszczenia: 2020-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.
  Józefa Piłsudskiego 77
  05-074 Halinów, woj. mazowieckie
  tel. 227604015, 882872145, fax. 227836905
  REGON: 38145293600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakladkomunalny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa wodomierzy objętościowych wraz z uszczelkami wodomierzowymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Dostawa do 07 lutego 2020 r.: 1.1 Altair V4 DN 15 Ha+Ti L110– 40 szt. 1.2 Altair V3 DN 15 Ha+Ti L110 – 500 szt. 1.3 Altair V3 DN 20 Ha+Ti L130– 20 szt. 1.4 Altair V3 DN 25 Ha+Ti – 10 szt. 1.5 Zestaw redukcyjny ZR 1 – 1000 kpl. 1.6 Uszczelka DN 15 – 4000 szt. 1.7 Uszczelka DN 20 – 4000 szt. 1.8 Uszczelka DN 25 – 30 szt. 1.9 Uszczelka DN 32 – 10 szt. 1.10 Uszczelka DN 40 – 6 szt. 2.Dostawa do 28 luty 2020 r. : 2.1. Altair V3 DN 15 Ha+Ti L110– 500 szt. 2.2. Altair V3 DN 32 Ti L260 – 1 szt. 2.3. Altair V3 DN 40 Ti L300 – 3 szt. 2.4. Hydrus DN50 (L-270mm) – 1 szt 2.5. Aquilla V3 DN50 Ti (L-300mm) Ti – 1 szt. 2.6. Aquilla DN 80 Ti – 1 szt. 2.7. Wesan WPG DN150 – 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach