Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa oprzyrządowania do napędów, ostrzy do shayvera, narzędzi artroskopowych, oprzyrządowania do sprzętu endoskopowego, kompatybilnych ze sprzętem i aparaturą posiadaną przez Szpital Powiatowy w Mielcu

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Żeromskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 800 146 , fax. 177 800 146
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
  Żeromskiego 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 177 800 146, fax. 177 800 146
  REGON: 000308637
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa oprzyrządowania do napędów, ostrzy do shayvera, narzędzi artroskopowych, oprzyrządowania do sprzętu endoskopowego, kompatybilnych ze sprzętem i aparaturą posiadaną przez Szpital Powiatowy w Mielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: GRUPA 1 - Oprzyrządowanie do napędów firmy Stryker będących na wyposażeniu Szpitala - 4 pozycje asortymentowe, GRUPA 2 - Ostrza wielorazowe do shayvera Stryker Formula będącego na wyposażeniu Szpitala - 6 pozycji asortymentowych, GRUPA 3 - Wielorazowe narzędzia artroskopowe, kompatybilne z aparaturą medyczną firmy Stryker będącą w posiadaniu Szpitala - 2 pozycje asortymentowe, GRUPA 4 - Narzędzia artroskopowe, kompatybilne z aparaturą medyczną firmy Stryker będącą w posiadaniu Szpitala - 2 pozycje asortymentowe, GRUPA 5 - Wielorazowe narzędzia artroskopowe, kompatybilne z aparaturą medyczną firmy Stryker będącą w posiadaniu Szpitala - 7 pozycji asortymentowych, GRUPA 6 - Oprzyrządowanie do sprzętu endoskopowego firmy K. Storz będącego na wyposażeniu Szpitala - 14 pozycji asortymentowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach