Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa oprogramowania oraz fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego i multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa oprogramowania oraz fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego i multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oprogramowania oraz fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego i multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części (6 zadań): Zadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa skanera dla Pracowni Naukowo – Technicznej Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego i projektorów multimedialnych dla Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa routera dla Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych, komputera przenośnego, projektorów multimedialnych, drukarki, switcha, szafy rakowej i patchpanelów dla Laboratorium Przetwarzania Danych Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa oprogramowania dla Katedry Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty. Wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany Formularzem cenowym (Inny dokument stanowiący treść oferty niezbędny do przeprowadzenia postępowania). Wzór stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty. 3. Pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej prze notariusza - jeżeli zachodzi potrzeba załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu) 4. Podpisany opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, dla danego zadania, wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. UWAGA. Wymogu tego dokumentu nie spełnia podpisany załącznik nr 4 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga podania faktycznych parametrów technicznych oferowanego asortymentu w taki sposób, aby Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany, dla danego zadania, asortyment spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (np. producent, typ, model, numer katalogowy). (Inny dokument stanowiący treść oferty niezbędny do przeprowadzenia postępowania) 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o które mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca składa niniejsze Oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 (informacja z otwarcia ofert) w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania jego z innymi wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach