Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa artykułów czystościowych dla potrzeb tutejszego Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-530 Białystok, ul. Baranowicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0 85 743 34 65 , fax. 0 85 743 35 75
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
  ul. Baranowicka 203
  15-530 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0 85 743 34 65, fax. 0 85 743 35 75
  REGON: 29285300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsb.białystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa artykułów czystościowych dla potrzeb tutejszego Domu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostawa artykułów czystościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 wyszczególnionych w wykazie artykułów stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: a) wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz artykułów, b) wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy, c) dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę wskazane zgodnie z zapisem części X SIWZ, d) wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) uzupełniony o dane wykonawcy i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (każda strona umowy powinna być zaparafowana), e) oświadczenie, iż wszystkie artykuły czystościowe posiadają stosowne atesty i certyfikaty kwalifikujące je do użytkowania, f) szczegółowe informacje dotyczące oferowanych artykułów (w przypadku gdy wykonawca zaoferuje artykuły równoważne) – foldery, ulotki, opisy itp. potwierdzające iż oferowane artykuły czystościowe spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, g) próbki oferowanych artykułów równoważnych po 1 szt. danego asortymentu w typowych dla tego środka opakowaniach. h) wypełniony załącznik nr 6 – klauzula rodo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach