Przetargi.pl
Sprzedaż energii elektrycznej w ramach wspólnej grupy zakupowej dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica -Zdrój” oraz SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. K.Kózkówny ul. Nitribitta 4;33-380 Krynica-Zdrój

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, Nowotarskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 712 395 , fax. 184 715081
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.
  Nowotarskiego 9/4
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 184 712 395, fax. 184 715081
  REGON: 49190027500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż energii elektrycznej w ramach wspólnej grupy zakupowej dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica -Zdrój” oraz SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. K.Kózkówny ul. Nitribitta 4;33-380 Krynica-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewidywana ilość energii elektrycznej objętej zamówieniem wynosi 2 573,75 MWh, w tym : A/ dla Spółki Akcyjnej "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" - 1962,90 MWh w tym : Energia rozliczana w taryfie B23 - 939,00 MWh Energia rozliczana w taryfie C21 - 949,80 MWh Energia rozliczana w taryfie C11 - 74,10 MWh B/dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy-Zdroju im bł. K. Kózkówny - 610,85 MWh całość energii rozliczana w taryfie C22 b
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN, słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży : 1. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania umowy na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2019 r poz. 755 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach