Przetargi.pl
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Spytkowo
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 87 555 54 10 , fax. +48 87 555 54 11
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Spytkowo 69
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 87 555 54 10, fax. +48 87 555 54 11
  REGON: 28047019000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuokspytkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 t.j. z dnia2018.04.20). Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiającego, zgodnie ze złożonymi przez Wykonawcę rozliczeniem. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiający posiada umowę na usługę dystrybucji energii elektrycznej zawartą na czas nieokreślony. Operatorem systemu dystrybucyjnego jest: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Zamawiający jest rozliczany za świadczoną usługę dystrybucji energii elektrycznej w grupie taryfowej B23 w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych. Zamawiający posiada zawartą z firmą Energia Polska Sp. z o.o. umowę na sprzedaż energii elektrycznej, której termin upływa 31.07.2019 roku. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, których stroną jest Zamawiający. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach