Przetargi.pl
Sprzedaż, dostawa i montaż 34 sztuk regałów przesuwnych oraz 1 sztuki regału stacjonarnego do pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. A. Citroena 2 w Szczecinie z wykonaniem dodatkowej podłogi wypełniającej międzytorze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Matejki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53 , fax. 91 459 65 76
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53, fax. 91 459 65 76
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż, dostawa i montaż 34 sztuk regałów przesuwnych oraz 1 sztuki regału stacjonarnego do pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. A. Citroena 2 w Szczecinie z wykonaniem dodatkowej podłogi wypełniającej międzytorze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż 34 sztuk regałów przesuwnych oraz 1 sztuki regału stacjonarnego do pomieszczeń archiwum w budynku ZUS Oddział w Szczecinie przy ul. Andre Citroena 2 w Szczecinie: a) pomieszczenie nr 014 (oznaczenie projektowe - 37 B) b) pomieszczenie nr 05 (oznaczenie projektowe - 37 C) z wykonaniem dodatkowej podłogi wypełniającej międzytorze. 2. Charakterystyka techniczna regałów: a) pomieszczenie 014 (oznaczenie projektowe 37 B) - 24 sztuki regałów przesuwnych: • 13 regałów przesuwnych dwustronnych, o długości 360 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, • 5 regałów przesuwnych dwustronnych, o długości 660 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, • 1 regał przesuwny dwustronny, o długości 580 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, • 1 regał przesuwny dwustronny, o długości 500 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, • 2 regały przesuwne dwustronne, o długości 400 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, • 1 regał przesuwny dwustronny, o długości 300 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, • 1 regał przesuwny dwustronny, o długości 200 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, b) pomieszczenie 05 (oznaczenie projektowe 37C) - 10 sztuk regałów przesuwnych + 1 sztuka regału stacjonarnego jednostronnego: • 10 regałów przesuwnych dwustronnych, o długości 640 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, • 1 regał stacjonarny jednostronny, o długości 200 cm, głębokości 1x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy oraz załączniki. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są plany pomieszczeń i poglądowe rozmieszczenie regałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach