Przetargi.pl
Sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonej we Wrocławiu przy ul. Brzeskiej 25A, ul. Chudoby 9, ul. Komuny Paryskiej 82-84, ul. Prądzyńskiego 3, ul. Prądzyńskiego 20, ul. Prądzyńskiego 20A, ul. Prądzyńskiego 24, ul. Prądzyńskiego 39, ul. Więckowskiego 20, ul. Więckowskiego 21, ul. Chińskiej 2B, ul. Chińskiej 2C, ul. Chińskiej 3A, ul. Obornickiej 59-61

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700, , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2020-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, , fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonej we Wrocławiu przy ul. Brzeskiej 25A, ul. Chudoby 9, ul. Komuny Paryskiej 82-84, ul. Prądzyńskiego 3, ul. Prądzyńskiego 20, ul. Prądzyńskiego 20A, ul. Prądzyńskiego 24, ul. Prądzyńskiego 39, ul. Więckowskiego 20, ul. Więckowskiego 21, ul. Chińskiej 2B, ul. Chińskiej 2C, ul. Chińskiej 3A, ul. Obornickiej 59-61
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą do nieruchomości Gminy Wrocław położonej we Wrocławiu przy ul. Brzeskiej 25A, ul. Chudoby 9, ul. Komuny Paryskiej 82-84, ul. Prądzyńskiego 3, ul. Prądzyńskiego 20, ul. Prądzyńskiego 20A, ul. Prądzyńskiego 24, ul. Prądzyńskiego 39, ul. Więckowskiego 20, ul. Więckowskiego 21, ul. Chińskiej 2B, ul. Chińskiej 2C, ul. Chińskiej 3A, ul. Obornickiej 59-61. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązku stron określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby wykonujące czynności m.in. z zakresu służb eksploatacyjno-handlowych w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. posiadają koncesję do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub w zakresie wytwarzania energii cieplnej, udzieloną wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 32 i 33 ustawy Prawo Energetyczne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdz. VII pkt 1 ppkt 2) SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (wzór zał. nr 3a, b do SIWZ). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 6 rozdz. XIII SIWZ, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach