Przetargi.pl
Sprzątania terenów zewnętrznych i pomieszczeń wewnętrznych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz Prokuratur Rejonowych w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Pruszczu Gdańskim, Tczewie, Pucku, Wejherowie, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie i w Sopocie.

Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg

 • Adres: 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 30 40 108, 30 40 110, , fax. 058 30 40 108
 • Data zamieszczenia: 2020-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa
  ul. Wały Jagiellońskie 36
  80-853 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 30 40 108, 30 40 110, , fax. 058 30 40 108
  REGON: 29900000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.po.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątania terenów zewnętrznych i pomieszczeń wewnętrznych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz Prokuratur Rejonowych w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Pruszczu Gdańskim, Tczewie, Pucku, Wejherowie, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie i w Sopocie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątanie terenów zewnętrznych i pomieszczeń wewnętrznych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku (trzy siedziby) oraz Prokuratur Rejonowych w Gdańsku, Gdyni (dwie siedziby), Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Pruszczu Gdańskim, Tczewie, Pucku, Wejherowie, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie i Sopocie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Karty charakterystyki dla środków myjących, czyszczących, dezynfekujących, i konserwujących oraz oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane środki myjące i konserwujące spełniają wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa oraz są dopuszczone do obrotu na terenie RP – Załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach