Przetargi.pl
„Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”

Gmina Mikołajki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 219 050 , fax. 874 219 099
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mikołajki
  ul. Kolejowa 7
  11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 219 050, fax. 874 219 099
  REGON: 52789400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikolajki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn.: ”Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” Przedmiotowa inwestycja jest w trakcie realizacji od 14.08.2018r. 2. Nadzór autorski sprawowany będzie nad następującą częścią robót pozostałą do wykonania: 2.1 Odcinek 2: a) wykonanie pomostu P1 za wyjątkiem robót palowych i żelbetowych związanych z oczepami, b) dokończenie zagospodarowania terenu w zakresie układania płyt kolorowych w sąsiedztwie amfiteatru, c) wykonanie 2 szt ław terenowych, d) profilowanie, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni na całym pozostałym odcinku, e) oświetlenie, instalacje teletechniczne, 2.2 Odcinek 3: a) dokończenie zagospodarowania terenu w zakresie układania płyt kolorowych, b) wykonanie ław terenowych, wiaty W4, c) profilowanie, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni na całym odcinku, d) oświetlenie, instalacje teletechniczne 2.3 Odcinek 4: a) budynek C w zakresie instalacji wewnętrznych, ślusarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, ogrzewania, wyposażenia w instalacje teletechniczne, b) schody terenowe 6-6 w zakresie robót wykończeniowych, c) profilowanie, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni na części odcinka, d) oświetlenie, instalacje teletechniczne, 2.4 Odcinek 5: a) wykonanie ław terenowych, wiaty W7, b) profilowanie, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni na części odcinka, c) oświetlenie, instalacje teletechniczne, 2.5 Odcinek 6: a) budynek D w zakresie instalacji wewnętrznych, ślusarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, ogrzewania, wyposażenia w instalacje teletechniczne b) schody terenowe 8-8 w zakresie robót wykończeniowych, c) profilowanie, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni na części odcinka, d) oświetlenie, instalacje teletechniczne, e) plaża. 2.6 Całość za wyjątkiem odcinka 1 wymaga instalacji kamer oraz systemu monitoringu wraz z dostawą i uruchomieniem systemu zarządzania. Uwaga: Na odcinku 1 nie będzie już robót wymagających nadzoru. 3. Ogólny zakres obowiązków Wykonawcy w trakcie obowiązywania Umowy: 1) Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach wskazanych w siwz, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych w Umowie warunkach, a także zgodnie z zaleceniami Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. 3) Nadzór autorski, pełniony będzie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego oraz będzie obejmował w szczególności: a) czuwanie nad zgodnością realizacji Inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań zgłaszanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcę robót budowlanych – w terminie 5 dni roboczych od dnia zapytania, c) uzgadnianie z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, innych rozwiązań technicznych i użytkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej - w terminie 5 dni roboczych od dnia zapytania, d) Uzgadnianie z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, urządzeń, konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej - w terminie 5 dni roboczych od dnia zapytania, e) Opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej - w terminie 5 dni roboczych od dnia zapytania. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w zależności od skomplikowania projektu może skrócić lub wydłużyć ten termin. f) Wprowadzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz ich kwalifikacja w świetle Prawa budowlanego. W przypadku konieczności opracowania dokumentacji wymagającej zmiany pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamiennej dokumentacji projektowej, na wniosek Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w zależności od skomplikowania projektu może skrócić lub wydłużyć ten termin. g) pobyt na terenie budowy co najmniej jednego projektanta na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. Szacuje się, że ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski wynosić będzie ok. 10 pobytów. Nie wyklucza się mniejszej lub większej ilości pobytów. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobytów Wykonawcy na terenie budowy następuje na podstawie decyzji Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest także do określenia, jakie inne osoby ze strony Wykonawcy powinny stawić się na terenie budowy wraz z projektantem, h) udział na wezwanie Zamawiającego w radach budowy, odbywających się na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego. 4) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do nadzorowania nad robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 5) Pełna dokumentacja projektowa na podstawie, której prowadzone są roboty budowlane stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach