Przetargi.pl
„Spotkania szkoleniowe sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli”

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18400 Łomża, ul. Polna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 218 05 44 , fax. 86 218 05 44
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
  ul. Polna 16
  18400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 86 218 05 44, fax. 86 218 05 44
  REGON: 20071824000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lcre-lomza.webd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Spotkania szkoleniowe sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie spotkań szkoleniowych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli na rzecz realizacji projektu: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji", współfinansowanego przez Unię Europejską o numerze WND-RPPD.03.01.02-IZ.00-20-0212/16 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020), umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0212/16-00 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wg SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wg SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach